Unsere Schützenkönige:

1666  Joannes Esser
1671  Steffen Jacobs
1682  Johannes Geyr
1683  Wilhelmus Brammer
1684  Michael Recker
1685  J. Ortmanns
1686  J. Brun
1687  Willem Beissel
1696  Johann Gansen
1706  Willem Gesen
1707  Andreas Brun
1710  Willem Gesen
1711  Willem Gesen
1719  Hochw. Wernerus Bernd 
1749  Stephan Recker
1763  H. Heinecken
1764  J. Vonderhard
1766  Peter Gansen
1784  Barth. Sous
1786  J. W. Niessen
1805  T. Schreiber
1806  J. Simons
1810  T. Schreiber
1813  J. Beissel
1819  H. Geyer
1820  H. Geyer
1821  P. Korr
1822  J. L. Beissel
1823  H. Sous
1824  J. W. Biltstein
1824  J. P. Korr
1825  H. Beissel
1826  J. Sus
1828  J. P. Münch
1829  Johann Braun
1835  Joh. Turnay
1836  J. fl Simons
1836  J. P. Corr
1836  J. Mostert
1837  Chr. Sous
1838  Ch. Fratzel
1839  Mart. Kloubert
1840  W. Ziemons
1841  Hubert Brammertz
1842  Jak. Recker
1843  Theod. Beretz
1844  Jak. Recker
1845  Jak. Sous
1846  Math. Schings
1848  Mich. Weiter
1849  Joh. Theod. Berretz
1850  Barth. Klonbert
1851  Jakob Braun
1852  Wilh. Kaiser 
1853  Karl Schmitz
1856  Gregor Klöcker
1857  Max Giesen
1858  Friedr. Wilh. Braun
1859  Franz Wüst
1860  Michael Weiter
1861  Heinr. Hennecken
1862  Christ. Mono
1863  Math. Jak. Beißel
1864  Jak. Schnitzler
1865  Johann L. Stiel
1866  Peter Simons
1870  Ignatz Löhr
1871  wegen des Krieges nicht geschossen 
1872  Joh. Wilh. Hennecken
1873  Egidius Kutsch
1874  Math. Junker
1875  Hubert Emonts
1876-79 war die Gesellschaft nicht tätig -Neugründung
1879  Peter Jacob Berretz
1880  Lambert Hennecken
1881  Joh. Hub. Braun
1882  Math. H. Münch
1883  J. W. Winkhold
1884  Math. Jakobs
1885  Pet. Hub. Giesen
1886  Arnold Hermanns
1887  Barth. Kutsch
1888  Heinrich Klöcker
1889  Joh. Wilh. Beißel
1890  Joh. Heinr. Beißel
1891  Heinr. Josef Beißel
1892  Peter Jak. Kutsch
1893  Tilmann Jos. Braun 
1894  Jakob Stiel
1895  Johann Laufs
1886  Wilh. Fratzel
1897  Peter Jos. Hennecken
1898  Johann Schreiber
1899  Pet. Jakob Kreutz
1900  Tillmann Kaldenbach
1901  Wilh. Recker
1902  Ludwig Fratzel
1903  Arnold Braun
1904  Wilh. Gottfried Engels
1905  Pet. Jakob Beißel
1906  Joh. Jakob Schmitz
1907  Joh. Dautzenberg
1908  Johann Müller
1909  Wilh. Engelhardt
1910  Joh. Lützeler
1911  Pet. Jos. Hennecken
1912  Servatius Engelhardt
1913  Anton Müller
1914  Joh. Wilh. Ganser
1915 - 1919 wegen des Weltkriegs nicht geschossen
1920  Cornelius Hoube'
1921  Leonhard Ganser
1922  Wilhelm Ganser
1923  Peter Wagemann
1924  Heinrich Hürtgen
1925  Jakob Pitz
1926  Lambert Emonts
1927  Josef Schreiber
1928  Josef Hennecken
1929  Johann Frings
1930  Johann Braun
1931  Heinrich Ganser
1932  Jean Boshof
1933  Jakob Münch
1934  Josef Röger
1935  Johann Winkhold
1936  Johann Emonts
1937  Johann Dautzenberg
1938  Paul Braun
1939  Wilhelm Braun 
1940 - 1947 wegen Krieg und Besatzung nicht geschossen!
1948  Jean Berretz
1949  Josef Bongartz
1950  Walter Schroeder
1951  Theo Dujardin
1952  Heinrich Ganser
1953  Nikol. Hoven
1954  Wilh. Laschet
1955  Theo Dujardin
1956  Franz Vecqueray
1957  August Rombach
1958  Frz. Josef Schumacher
1959  Josef Conrads
1960  Johann Münch
1961  Matthias Grendel
1962  Hans Emonts
1963  Rudolf Emonts
1964  Walter Ramers
1965  Franz Heidbüchel
1966  Peter Breuer
1967  Lambert Emonts
1968  Matthias Grendel
1969  Siegmund Conrads
1970  Helmut Henn
1971  Franz-Josef Schumacher
1972  Helmut Conrads
1973  Heinz Graff
1974  Walter Bubbel
1975  Konrad Schmitz
1976  Karl-Heinz Heidbüchel
1977  Robert Hackenbruch
1978  Franz-Josef Moers
1979  Paul Braun
1980  Karl-Josef Ganser
1981  August Hansen
1982  Hubert Laumen
1983  Kurt Koerfer
1984  Hans Josef Emonts
1985  Hubert Krings
1986  Lothar Walther
1987  Helmut Conrads
1988  Lothar Walther
1989  Rolf Engels
1990  Rudolf Braun
1991  Egidius Chantraine
1992  Moers Franz-Josef
1993  Günther Lehnert
1994  Helmut Conrads
1995  Bernd Creyels
1996  Helmut Conrads
1997  Helmut Conrads, 1. Kaiser der Bruderschaft
1998  Win Braun, nach Kirmes zurückgetreten
1999  Günther Lehnert
2000  Andreas Utecht
2001  Richard Haller
2002  Günther Lehnert
2003  Horst Coßmann
2004  Ralf Freialdenhoven
2005  Martin Wolff
2006  Martin Wolff
2007  Lothar Walther
2008  Kein König
2009  Andreas Utecht
2010  Edgar Mohr
2011  Friedel Conrad
2012  Andre Hennecken
2013  Andre Hennecken
2014  Daniel Freialdenhofen
2015  Kein König
2016  Ralf Schmitz

2017  Dieter Kos
2018  Katrin Schartmann
2019  Katrin Schartmann
2020
  .

   
© ALLROUNDER

Login Form